Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2016

Huế

Những người đầu tiên xây dựng Huế đã có ý dịnh đóng khung Huế trong khung cảnh kỳ diệu từ núi Ngự Bình đến đồi Vọng Cảnh, đến phá Tam Giang và phá Cầu Hai. Và chính họ đã sáng tạo ra một... Read More