Chia tay Huế chia tay con sông dùng dằng con sông không chảy

Chia tay Huế, chia tay “con sông dùng dằng, con sông không chảy
Sông chảy vào lòng – nên Huế rất sâu” (Thu Bồn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *