Danh ngôn ALFRED NORTH WHITEHEAD ________________________________________________________

Danh ngôn: ALFRED NORTH WHITEHEAD
________________________________________________________
“Not ignorance, but ignorance of ignorance is the death of knowledge.”
***
Không phài là sự ‘không biết’, mà chính việc ‘không biết rằng mình không biết’ mới là cái chết của hiểu biết.
___________
* [Xin lỗi bạn đọc nếu bạn thấy nó lủng củng (ND)]
_________________________________________________________
“It requires a very unusual mind to undertake the analysis of the obvious.”
***
Cần một trí tuệ vô cùng siêu việt để đảm nhận việc phân tích cái hiển nhiên.
_________________________________________________________
“The misconception which has haunted philosophic literature throughout the centuries is the notion of ‘independent existence.’ There is no such mode of existence; every entity is to be understood in terms of the way it is interwoven with the rest of the universe.”
***
Một nhận thức sai lầm bám riết diễn ngôn triết học suốt nhiều thế kỉ là cái quan niệm về “tồn tại độc lập.” Không có một phương thức tồn tại nào như thế; mọi thực thể phải được hiểu theo cái cách nó bện chặt với phần còn lại của vũ trụ.
_________________________________________________________
“Civilization advances by extending the number of important operations which we can perform without thinking of them. ”
***
Nền văn minh tiến lên nhờ những hoạt động quan trọng chúng ta có thể thực hiện mà không cần nghĩ về chúng
_________________________________________________________
“We think in generalities, but we live in details. To make the past live, we must perceive it in detail in addition to thinking of it in generalities.””
***
Chúng ta suy nghĩ trên những phạm trù tổng quát, nhưng chúng ta sống trong những chi tiết. Để làm cho quá khứ sống lại, chúng ta phải nhận thức nó trong từng chi tiết ngoài việc suy nghĩ về nó một cách tổng quát.
_________________________________________________________
“…the only simplicity to be trusted is the simplicity to be found on the far side of complexity.”
***
“…cái đơn giản duy nhất đáng tin cậy là cái đơn giản thấy ở phía bên kia của cái phức tạp.’
_________________________________________________________
“The aim of science is to seek the simplest explanations of complex facts. We are apt to fall into the error of thinking that the facts are simple because simplicity is the goal of our quest. The guiding motto in the life of every natural philosopher should be, ‘Seek simplicity and distrust it.”
***
Mục đích của khoa học là tìm những giải thích đơn giản nhất về những sự kiện phức tạp. Chúng ta dễ rơi vào sai lầm cho rằng những sự kiện là đơn giản chính vì chúng ta đặt mục tiêu cho mình là đi tìm tính đơn giản. Phương châm chỉ đạo của mọi nhà triết học tự nhiên phải là “Đi tìm cái giản đơn và nghi ngờ nó.”
________________________________________________________
“Philosophy begins in wonder. And at the end when philosophic thought has done its best the wonder remains.”
***
Triết học bắt đầu bằng sự ngạc nhiên. Và khi cuối cùng tư tưởng triết học đã hoàn thiện, thì sự ngạc nhiên vẫn còn đó.
_________________________________________________________
“From the very beginning of his education, the child should experience the joy of discovery.”
***
“Ngay từ đầu công cuộc giáo dục một đứa trẻ, nó phải cảm được niềm vui của sự khám phá.”
_________________________________________________________
“The study of mathematics is apt to commence in disappointment… We are told that by its aid the stars are weighed and the billions of molecules in a drop of water are counted. Yet, like the ghost of Hamlet’s father, this great science eludes the efforts of our mental weapons to grasp it.”
***
“Khi bắt đầu học toán người ta dễ nản, vì nghe nói rằng toán học có thể cân các vì sao và đếm ti tỉ những phân tử trong một giọt nước. Vâng, giống như hồn ma người cha của chàng Hamlet, môn khoa học vĩ đại này né tránh những vũ khí tinh thần của chúng ta cố tóm bắt nó.”
_________________________________________________________
“Great dreamers’ dreams are never fulfilled, they are always transcended.”
***
Những ước mơ của người mơ mộng nhất không bao giờ được thỏa mãn, chúng luôn bị vượt qua.
_________________________________________________________
“The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato.”
***
“Đặc trưng chung chắc chắn nhất của truyền thống triết học châu Âu là nó bao gồm một loạt chú thích về Plato.”
_________________________________________________________
“The art of progress is to reserve order amid change, and to preserve change amid order.”
***
Nghệ thuật của tiến bộ là bảo tồn trật tự trong thay đổi và duy trì thay đổi trong trật tự.
_________________________________________________________
“There are no whole truths; all truths are half-truths. It is trying to treat them as whole truths that plays the devil.”
***
Không có cái gì là toàn bộ sự thật, tất cả sự thật là một nửa sự thật. Chính cái cố gắng đối xử với chúng như toàn bộ sự thật gây ra mọi điều tệ hại.
_________________________________________________________
“Every really new idea looks crazy at first.
***
Mọi ý tưởng thật sự mới mẻ lúc đầu đều trông có vẻ điên rồ.
_________________________________________________________
“Error is the price we pay for progress.”
***
Sai lầm là cái giá chúng ta trả cho tiến bộ
________________________________________________________
“Everything of importance has been said before by somebody who did not discover it.”
***
Mọi điều quan trọng đã được nói ra từ trước bởi cái người không phát hiện ra nó.
_______________________________________________________
The point about zero is that we do not need to use it in the operation of daily life. No one goes out to buy zero fish.”
***
Lợi ích cuả “zero” là chúng ta không cần sử dụng nó trong đời sống hằng ngày. Chẳng ai đi mua “không” con cá cả.
_______________________________________________________
“Nature is probably quite indifferent to the aesthetic preferences of mathematicians.”
***
Thiên nhiên có lẽ hoàn toàn thờ ơ với những sở thích thẩm mĩ của các nhà toán học.
________________________________________________________
“Intelligence is quickness to apprehend as distinct from ability, which is capacity to act wisely on the thing apprehended.”
***
Trí thông minh hiểu nhanh (nhanh trí) khác với năng lực, là cái khả năng hành động một cách khôn ngoan dựa trên điều đã hiểu.
_________________________________________________________
THT dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *