MARRIAGE DON T TAKE TWO PEOPLE IT TAKE THREE YOU CAN T HAVE A GOOD MARRIAGE IF GOD IS NOT IN THE CENTER OF IT

MARRIAGE ? DON’T TAKE TWO PEOPLE IT TAKE THREE YOU CAN’T HAVE A GOOD MARRIAGE IF GOD IS NOT IN THE CENTER OF IT ?MARRIAGE ? DON’T TAKE TWO PEOPLE IT TAKE THREE YOU CAN’T HAVE A GOOD MARRIAGE IF GOD IS NOT IN THE CENTER OF IT ?Hôn nhân ? đừng bắt hai người nó lấy ba bạn không thể có một cuộc hôn nhân tốt nếu chúa không ở trong trung tâm của nó ?
· Xếp hạng bản dịch này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *