Chân thành cảm ơn PGS TS NGUYỄN TẬP người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đối với chuyên môn dược liệu của mình nhất là kể từ khi trở thành nhân viên của thầy tại Viện Dược liệu từ 15 5 2001

Chân thành cảm ơn PGS.TS. NGUYỄN TẬP, người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đối với chuyên môn dược liệu của mình, nhất là kể từ khi trở thành nhân viên của thầy tại Viện Dược liệu từ... Read More