You can t change how people think about you but you can change how you think about yourself

You can’t change how people think about you but you can change how you think about yourself
There is so much power in YOUYou can’t change how people think about you but you can change how you think about yourself
There is so much power in YOUBạn không thể thay đổi cách mọi người nghĩ về bạn nhưng bạn có thể thay đổi cách bạn nghĩ về bản thân mình
Có quá nhiều sức mạnh trong anh
· Xếp hạng bản dịch này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *